نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یزد

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یزد


این کانون در جهت صیانت از ارزشهای اسلامی کار و قانون کار و حمایت همه جانبه از کارگران و تشکلهای کارگری فعالیت می نمایند. اعضای هیئت رئیسه این کانون منتخبین قانونی شوراهای اسلامی کار واحدهای کارگری می باشند که هر دوسال یکبار انتخاب می گردند وبه منظور هماهنگی  و ایجاد وحدت رویه در جهت پیگیری مسائل ومشکلات کارگران جلساتی را بصورت هر دو هفته یکبار برگزار می نمایند