نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد خانه کارگر

مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد خانه کارگر


مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد خانه کارگر با هدف کاردانی ارتقاء سطح علمی و ایجاد مهارتهای مورد نیاز وشکوفایی استعدادهای نهفته فعالیت خود را از سال 82 آغز نمود. این مرکز دوره های متعدد ترمی و پودمانی رشته های زبان انگلیسی، حسابداری صنعتی، نرم افزارکامپیوتردر مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار نموده و تا کنون صدها نفر از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اند .