کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان یزد

این کانون با هدف پیگیری مسائل و مشکلات کارگران بازنشسته و مستمری بگیر در حوزه های معیشتی، اجتماعی، رفاهی، درمانی و ... فعالیت می نمایند.
هیئت مدیره این کانون هر دو سال یک بار از طریق مجمع عمومی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگر انتخاب میشود و جلسات این کانون هر دو هفته یکبار با حضور اعضاء برگزار می گردد

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان یزد