کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یزد

این کانون در جهت صیانت از ارزشهای اسلامی کار و قانون کار و حمایت همه جانبه از کارگران و تشکلهای کارگری فعالیت می نمایند. اعضای هیئت رئیسه این کانون منتخبین قانونی شوراهای اسلامی کار واحدهای کارگری می باشند که هر دوسال یکبار انتخاب می گردند وبه منظور هماهنگی  و ایجاد وحدت رویه در جهت پیگیری مسائل ومشکلات کارگران جلساتی را بصورت هر دو هفته یکبار برگزار می نمایند