واحد حقوقی و مشاوره

واحد مشاوره خانه کارگر استان یزد با هدف ارائه خدمات مشاوره در حدود قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به کارگران عضو تشکیل و در زمینه های مختلف اخراج، تعلیق، مطالبات قانونی، اختلاف کارگری و کارفرمایی و ... فعالیت می نمایند .