$img.text-on-image.getData()

مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد خانه کارگر

مرکز آموزشی علمی کاربردی واحد خانه کارگر با هدف کاردانی ارتقاء سطح علمی و ایجاد مهارتهای مورد نیاز وشکوفایی استعدادهای نهفته فعالیت خود را از سال 82 آغز نمود. این مرکز دوره های متعدد ترمی و پودمانی رشته های زبان انگلیسی، حسابداری صنعتی، نرم افزارکامپیوتردر مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار نموده و تا کنون صدها نفر از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اند .