مجمع نمایندگان کارگران استان یزد

این مجمع همواره سعی خود را در جهت حمایت از قانون کار و ارزشهای اسلامی کارو صیانت ازمنافع کارگران مبذول نموده، اعضای هیئت رئیسه این مجمع از سوی نمایندگان کارگران هر سه سال یکبار انتخاب می شوند و پیگیر مسائل و مشکلات کارگران و نمایندگان کارگران می باشند .