دهکده توریستی مهر نگار
آقای صادقی
ورودی برای مراسم جشن و ....
با 30 درصد تخفیف و غذا با 6 درصد تخفیف
مهریز، ورودی اصلی مهریز، روبروی پمپ بنزین طباطبایی
32531240