شرکت تعاونی اعتبار بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان یزد

این شرکت تعاونی با شماره ثبتی 5026 دارای مجمز رسمی از بانک مرکزی شماره 165916 می باشد. این شرکت تعاونی در تاریخ 16/4/1381 با هدف خدمتگزاری به بازنشستگان و مستمری بگیران نقش آفرین در جبهه کار و تولید تشکیل گردیده و سعی در جهت حل مشکلات مالی بازنشستگان و اعطای وام به آنها در حد وسع خود نموده است .