دانلود فرم های عضویت

امور اعضاء و آموزش

این واحد مسئولیت پذیرش و عضو گیری و ساماندهی کارگران جهت پیگیری حقوق حقه خویش را بر عهده دارد هدف اصلی واحد امور اعضاء متشکل نمودن جامعه کارگری و منظم نمودن فعالیت آنها در جهت اهداف  این جامعه است. برگزاری دوره های کوتاه مدت در رشته های حسابداری، کامپیوتر و زبان انگلیسی بصورت رایگان از جمله فعالیتهای این واحد می باشد.