اتحادیه زنان کارگر

این اتحادیه فعالیت خود را با هدف اصلی حمایت از حقوق کارگران زن و بررسی مشکلات و مسائل آنان در قالب 4 کمیته از تاریخ 1/10/86 آغاز نموده و همواره معضلات مربوط به جامعه کارگری زنان را مورد بررسی قرارداده و به مسئولین مربوطه انتقال می دهد .